Uslovi korištenja Samsung 2go


Pristupanjem veb-sajtu www.sam.2go.rs (u daljem tekstu „Sajt”), vi potvrđujete da imate najmanje 18 godina i da ste poslovno sposobni da koristite ovaj Sajt, i dajete saglasnost da ćete poštovati sve navedene odredbe i uslove korišćenja („Uslovi korišćenja”). Ovi Uslovi korišćenja uređuju način na koji pristupate Sajtu osim u slučaju kada postoje posebni uslovi koji se odnose na određene stranice ili sadržaj na njemu i koji su posebno navedeni na odgovarajućoj stranici Sajta. Nemojte koristiti ovaj Sajt ako niste saglasni sa ovim Uslovima korišćenja. Dodatno pojašnjenje: Termini koji se pominju u Uslovima korišćenja — „mi”, „nas” ili „naš” — odnose se na Samsung 2Go ili na bilo koje njeno povezano društvo ili grupu kompanija. Ovi Uslovi korišćenja zajedno sa našom Politikom o zaštiti podataka („Zaštita podataka”) su dostupni na internet adresi www.sam.2go.rs; ovde možete pronaći sve informacije o načinu na koji kako prikupljamo, koristimo i objavljujemo određene lične podatke o našim korisnicima. Ako koristite ovaj Sajt, znači da razumete i prihvatate odredbe i uslove navedene u ovim Uslovima korišćenja. Zadržavamo pravo da povremeno unosimo izmene u Uslove korišćenja i, ukoliko dođe do bilo kakvih promena, mi ćemo ih objaviti na našem veb-sajtu. U obavezi ste da se pridržavate novih Uslova korišćenja od trenutka njihovog objavljivanja na ovom Sajtu. Savetujemo vam da povremeno posetite Sajt i ovu internet-stranicu kako biste proverili da li je u međuvremenu došlo do nekih promena.
1.  Pristup
Zadržavamo pravo da samo registrovanim korisnicima Sajta omogućimo pristup određenim stranicama na Sajtu. Ukoliko se od vas traži da se prvo registrujete kako biste mogli da pristupite određenom sadržaju Sajta, vi ste u obavezi da navedete svoje tačne, trenutne i potpune podatke, uključujući, bez ograničenja, svoje ime kao člana Sajta i lozinku, kao i ime i prezime, adresu, broj telefona i važeću adresu e-pošte („Informacije o nalogu”). Pristajete da, ukoliko je potrebno, ažurirate informacije o nalogu kako bi svi navedeni podaci bili tačni. Samsung 2Go koristi podatke sa vašeg naloga u skladu sa svojom Politikom zaštite podataka.
U slučaju da dođe do neovlašćenog korišćenja vašeg imena kao člana Sajta, lozinke ili naloga, dužni ste da nas o tome odmah obavestite. Samsung 2Go ne snosi odgovornost za gubitke nastale kao rezultat neovlašćenog korišćenja vašeg naloga, i vi dajete saglasnost da Samsung2Go nećete smatrati odgovornom za bilo kakvo nepropisno, neovlašćeno ili nezakonito korišćenje vašeg naloga.
2. Pravo na korišćenje Sajta
Samsung 2Go vam daje ograničeno, neisključivo i neprenosivo pravo da pristupate i koristite Sajt u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Strogo je zabranjeno korišćenje Sajta u bilo koje druge svrhe koje nisu definisane ovim Uslovima korišćenja.
3.Intelektualna svojina
Razumete i saglasni ste da Samsung 2Go poseduje ili ima dozvolu da koristi naslove i autorska prava koja se odnose na celokupan sadržaj na Sajtu. Sva vlasnička i prava intelektualne svojine u odnosu na licencirani sadržaj koji se nalazi na Sajtu, su imovina njihovih vlasnika i njihova prava su zaštićena važećim zakonima i sporazumima o zaštiti autorskih prava i o zaštiti intelektualne svojine i ne smeju se koristiti suprotno ovim zakonima i propisima.
Ovaj Sajt možete koristiti u informativne ili strogo kontrolisane poslovne svrhe, i smete kopirati stranice Sajta ali samo za svoje interne poslovne potrebe pod uslovom da strogo vodite računa da ne prekršite nijedan zakon ili odredbu o zaštiti autorskih prava ili prava vlasništva. Zabranjeno je menjanje, slanje, preuzimanje, pozajmljivanje, kopiranje ili objavljivanje sadržaja sa Sajta u javne ili komercijalne svrhe (osim za interne poslovne potrebe). Ovo su trgovačke marke ili registrovane trgovačke marke Samsung 2Go i njen logo, kao i neke druge trgovačke marke, žigovi, grafika i logotipovi Samsung2Go (u daljem tekstu, „trgovačke marke Samsung 2Go”) koje se koriste a odnose se na proizvode i usluge koje obezbeđuje Samsung 2Go. Na Sajtu se takođe mogu naći trgovačke marke, žigovi, grafika i logotipi trećih strana. Zabranjeno je koristiti trgovačke marke koje su vlasništvo Samsung 2Go ili trećih strana.
4. Ograničenja
Saglasni ste da nećete: (i) koristiti ovaj Sajt u svrhe kopiranja, prenošenja, objavljivanja ili distribuiranja materijala koji su tuđe autorsko pravo na bilo kom mediju ili na bilo koji način bez predhodnog dobijanja pismene dozvole od Samsung 2Go (ii) kopirati, čuvati, redigovati, menjati, koristiti delove ili na bilo koji drugi način menjati sadržaj na ovom Sajtu; ili (iii) koristiti Sajt na način koji je u suprotnosti sa navedenim Uslovima korišćenja.
Saglasni ste da nećete: (a) imitirati neku osobu ili subjekt ili pogrešno predstavljati svoju vezu sa nekom osobom ili subjektom; (b) učestvovati u spamovanju, slanju neželjene pošte ili preobimnih e-poruka, u prikupljanju e-adresa ili ličnih podataka, širenju virusa, neovlašćenom preuzimanju sadržaja ili bilo kojoj drugoj aktivnosti sa namerom da dođete u posed liste korisnika ili drugih podataka, naročito liste nekretnina do koje možete doći ako neovlašćeno koristiite Sajt; (c) slati lančana pisma ili učestvovati u piramidalnim šemama na ovom Sajtu; (d) pokušati da neovlašćeno pristupite drugim računarskim sistemima preko ovog Sajta; ili (e) koristiti Sajt na bilo koji način koji narušava, onemogućava, preopterećuje ili šteti njegovo funkcionisanje ili korišenje od strane drugih korisnika.
5. Zaštita podataka i prosleđivanje podataka
Ukoliko nije drugačije definisano ovim Uslovima korišćenja, vi ste dužni da koristite ovaj Sajt u skladu sa Politikom zaštite podataka Samsung 2Go. Izuzev podataka koji vas lično identifikuju, a koji su obuhvaćeni našom Politikom zaštite podataka, svi ostali podaci koje prosleđujete ili objavljujete na Sajtu se neće smatrati poverljivim ili vašim vlasništvom. Samsung 2Go ne snosi nikakvu odgovornost u vezi ovih podataka. Svaka vrsta komunikacije i svi podaci koje prosleđujete ili objavljujete putem ovog Sajta jesu i biće naše vlasništvo, a vaše slanje ovih podataka znači da se slažete da ih mi možemo koristiti u bilo koje namene i da nemamo prema vama obavezu plaćanja bilo kakve nadoknade.
6. Disclaimer
Sajtu pristupate na svoju odgovornost. Takođe, vaše korišćenje Sajta je isključivo vaša odgovornost. U meri u kojoj to zakon dozvoljava, Samsung 2Go na sebe ne preuzima nikakve garancije, bilo izričite ili implicitne (uključujući, bez ograničenja, implicitne garancije o zadovoljstvu kvalitetom, primerenoj nameni i upotrebi zakonski razumnih mera i stručnosti). Samsung 2Go ne pruža nikakva uverenja niti daje bilo kakve garancije da Sajt neće biti meta napada, virusa, ometanja, hakerskih upada ili koruptivnih rizika ili nekih drugih bezbednosnih napada.
Iako smo uložili ogroman trud kako bismo obezbedili da na Sajtu budu navedene tačne i potpune informacije, ovaj Sajt koristite besplatno i mi ne snosimo nikakvu odgovornost prema bilo kojoj osobi u slučaju gubitka ili štete koja je direktan ili indirektan rezultat njegovog ili njenog korišćenja ovog Sajta (ili nemogućnosti korišćenja), kao što nismo odgovorni ni za tačnost informacija koje možete pročitati na našem Sajtu. Kada je reč o artiklima, ne preuzimamo odgovornost za tačnost podataka, kao i za moguće greške, propuste, promene u cenama, uslovima prodaje i drugim uslovima, prvobitnu prodaju i zadržavamo pravo na povlačenje bilo kog dela sadržaja bez prethodne najave. Sva predviđanja, mišljenja, pretpostavke i procene navedene na Sajtu su date isključivo kao primer i ne predstavljaju trenutnu ili buduću vrednost navedene nekretnine.
7.  Odgovornost
Ne postoji ništa u ovim Uslovima korišćenja što ograničava odgovornost Samsung 2Go ako dođe do smrtnog slučaja ili telesne povrede kao rezultat njenog nemara ili lažnog reklamiranja.
Samsung 2Go ne prihvata nikakvu odgovornost za indirektne, opšte, posebne, slučajne, posledične, naknadne i druge štete bilo koje vrste (uključujući, bez ograničenja, gubitak profita, prekid poslovanja, oštećenje dokumenata, gubitak poslovnih informacija ili bilo koji drugi finansijski gubitak) koje su povezane sa korišćenjem ovog Sajta ili su rezultat nemogućnosti njegovog korišćenja, čak i ako je Samsung 2Go ukazano na mogućnost nastanka ovakve štete. Ne postoji nikakva pismena ili usmena garancija koju možete dobiti od Samsung 2Go ili drugog lica na koju se možete pozvati, i niti vi niti bilo koja treća strana se ne možete oslanjati na informacije ili savete ovakve vrste.
8. Obeštećenje
Vi ste u obavezi da obeštetite i nadoknadite Samsung 2Go sve gubitke, potraživanja, štetu ili troškove (bilo direktne ili indirektne) koji su posledica (i) vašeg poslovanje, posedovanja ili korišćenja Sajta ili bilo kog njegovog sadržaja koje je u suprotnosti sa ovim Uslovima korišćenja ili ako je došlo do povrede autorskih prava ili prava na intelektualnu svojinu treće strane zbog materijala ili informacija koje ste vi nama prosledili; ili (ii) vašeg korišćenja ili zloupotrebe ovog Sajta.
9. Opšti uslovi
Saglasni ste da ćete poštovati sve važeće zakone prilikom korišćenja ovog Sajta. Samsung 2Go i njeni poslovni partneri se mogu reklamirati ili objavljivati reklamne materijale na i putem ovog Sajta. Ukoliko odlučite da se uključite ili učestvujete u promocijama treće strane na i putem ovog Sajta, ta odluka se tiče isključivo vas i te treće strane, i u tom slučaju važe uslovi i odredbe koji su navedeni za određenu reklamu ili promociju. Samsung 2Go nije ni na koji način odgovorna za gubitak ili štetu bilo koje vrste koja nastane kao rezultat ovakvog vašeg angažovanja ili vašeg korišćenja ili pozivanja na sadržaj i materijal koji na Sajt postavlja treća strana. Na ovom Sajtu, kao i na našim drugim veb-sajtovima, postoje linkovi koji vode do veb-sajtova trećih strana. Samsung 2Go nije ni na koji način nadležna za kontrolu sadržaja, tačnosti informacija ili funkcionisanje ovih veb-sajtova, pa shodno tome ne snosi nikakvu odgovornost i nije ni na koji način povezana sa sadržajem navedenim na ovim veb-sajtovima. Vaše aktivnosti na veb-sajtovima trećih strana su isključivo uređene uslovima i odredbama koje važe na ovim veb-sajtovima (ako postoje).
Zadržavamo pravo da korisnicima zabranimo pristup celom Sajtu ili njegovim pojedinim delovima na određeno vreme bez prethodne najave.
Ako postoji sudska odluka da su neke odredbe ovih Uslova korišćenja protivzakonite, nevažeće ili nesprovodive, ostale odredbe i dalje ostaju na snazi
Ukoliko mi ne primenimo neko pravo ili pravni lek na koje imamo pravo prema ovim Uslovima korišćenja, to ne znači da su ona nevažeća ili da ste vi iz nekog razloga izuzeti.
Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju sporazum i dogovor između zainteresovanih strana u vezi s korišćenjem ovog Sajta i zamenjuju sve ostale odredbe i uslove.
Ovi

Uslovi korištenja Samsung 2go

su regulisani zakonom Srbije i vi dajete saglasnost da prihvatate nadležnost isključivo srpskih sudova. © 2022 Samsugn 2Go
Samsung 2go
Besplatna ispruka

Za narudžbe preko 6.000 RSD

Lako vraćanje narudžbe

U slučaju pogrešnog artikla

Međunarodna Garancija

Nudi se u zemlji upotrebe

100% Sigurna kupovina

Plaćanje prilikom preuzimanja

Kontakt

O nama

Mi smo namenska on-line prodavnica maski, futrola, punjača, data kablova, auto punjača, zaštitnih stakala i folija za telefone, tablete i laptop računare proizvođača Samsung.

Zapratite nas

© 2024 iHELP